UIS: Univerzitný informačný systém

 • 1. KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE UNIVERZITY

  Univerzitný informačný systém predstavuje spoľahlivý spôsob podpory komplexného riadenia univerzity alebo vysokej školy.  Sústredí sa na podporu študijných a vedecko-výskumných procesov prebiehajúcich po celý akademický rok. Užívateľom tohto riešenia je každá osoba, ktorá má, bude mať alebo niekedy mala vzťah k vlastnej vysokej škole..

  Tento webový informačný systém je sústavne rozvíjaný už od roku 1999, kedy bol prvýkrát implementovaný na Mendelovej univerzite v Brne. Dnes ho využíva viac než 133 000 užívateľov na štrnástich vysokých školách v Českej a Slovenskej republike. V priebehu rokov bol systém okrem iného rozšírený tiež o podporu eLearningu, ubytovanie na vysokoškolských internátoch, spisové služby alebo obchodné centrum.

 • 2. ŠTUDIJNÁ ADMINISTRATÍVA

  Riešenie študijnej problematiky je hlavnou doménou informačného systému. Medzi každodenných užívateľov patria ako študenti s aplikáciami Portálu študenta, v rámci ktorého si sami organizujú svoje štúdium, tak učitelia, ktorí v komplexnom Záznamníku učiteľa organizujú chod celého predmetu, jeho vyučovanie, vedenie cvičení či laboratórií, skúšanie študentov alebo tútorovanie eLearningovej výučby.

  Najčastejším užívateľom však vždy zostane študijná referentka. Medzi najobľúbenejšie agendy patrí plne automatizovaný modul financovania štúdia, tvorba ECTS katalógu, výplata štipendií, hromadná tlač výstupných dokumentov alebo elektronické testovanie v prijímacom konaní. Automatické odovzdávanie všetkých údajov štátnym organizáciám i ostatným inštitúciám je potom samozrejmosťou.

 • 3. PODPORA VEDY A VÝSKUMU

  Veda a výskum je ďalšou hlavnou činnosťou vysokej školy. Na jednotlivé výskumníky však zákony a pravidlá štátu, školy a grantových agentúr kladú rozsiahle administratívne povinnosti. Náš informačný systém uľahčí všetku administratívu spojenú s riadením projektov, vykazovaním publikačných a iných vedecko-výskumných výsledkov, tvorbou odborných životopisov alebo zostavením brožúry publikačnej činnosti výskumného tímu či katedry.

  Všetky údaje pripravené výskumným pracovníkom potom odborné pracoviská skontrolujú a priamo vykazujú štátu či příslušným agentúram. Či už tvoríte RIV, vykazujete CREPČ alebo realizujete zámer v ČEZ, informačný systém Vám pomôže. A okrem toho dokáže riadiť Internú grantovú agentúru, informovať Vašich doktorandov o nových konferenciách či grantových príležitostiach.

 • 4. ĎALŠIE OBLASTI RIEŠENÉ V UIS

  Informačný systém sa  stále rozvíja intenzívnou prácou desiatok osôb a už dnes existuje viac než dvetisíc aplikácií pre riešenie mnohých každodenných potrieb vysokých škôl. Riešime tiež ďalšie prevádzkové oblasti, ako je správa IT infraštruktúry, redakčný systém, spisovú službu, poštové služby, elektronickú podporu vzdelávania alebo ubytovanie študentov.

  Pri svojej práci spájame rôzne informačné systémy, zjednodušujeme administratívu vysokých škôl a hľadáme cesty automatizácie procesov na  univerzitách. Výsledky našej práce môžu vidieť nielen jednotliví užívatelia informačného systému, ale tiež manažéri vysokých škôl, ktorí na jednom mieste získavajú agregované informácie z pedagogického, vedecko-výskumného i prevádzkového procesu vysokej školy.

 • 5. PRISPÔSOBÍME SA AJ VÁM

  Pri implementácii celého riešenia vždy hľadáme cestu prispôsobenia sa unikátnym procesom nášho zákazníka a upravujeme systém pre individuálne potreby jednotlivých vysokých škôl. Pre niektorých zákazníkov tiež vyvíjame na mieru aplikácie, portály alebo celé nové moduly informačného systému. Určite nájdeme spoločnú cestu aj pre Vaše individuálne potreby

  Proces nasadenia informačného systému na Vašej vysokej škole pre nás začína spracovaním implementačnej štúdie, v ktorej si vzájomne odsúhlasíme výslednú podobu kompletného riešenia. Pri nasadzovaní za Vás vyriešime migráciu dát zo súčasného systému i zaškolenie kľúčových užívateľov.  Celé nasadenie po niekoľkých mesiacoch práce a záverečnej akceptácii potom prejde do rutinnej prevádzky.

ROGER: Rozumné generovanie rozvrhov

 • 1. JEDNODUCHÁ PRÍPRAVA ROZVRHU

  Pomocou aplikácie Roger je príprava rozvrhu pre celú fakultu otázkou niekoľkých hodín. Jednoducho vložíte požiadavky učiteľov, miestností a ich časové omedzenia do aplikácie a stlačením jediného tlačidla vygenerujete rozvrh. Výsledný rozvrh môžete ďalej ľahko upravovať priamo v grafickom prostredí aplikácie. Výsledný rozvrh je potom možné zobraziť v mnohých rôznych pohľadoch.

  Roger využíva genetický algoritmus, ktorý zohľadňuje požiadavky učiteľov, obmedzenie miestností, vzdialenosti areálov a mnoho ďalších časových a priestorových obmedzení. V jedinom okamihu aplikácia porovná tisíce rôznych variantov rozvrhu a zvolí pre ďalšie použitie také, ktoré najviac vyhovujú stanoveným kritériám. Chovanie algoritmu potom môžete sami ovplyvniť.

 • 2. PREHĽADNÉ A JEDNODUCHÉ OVLÁDANIE

  Aplikácia je navrhnutá pre prostredie Microsoft Windows a využíva všetky možnosti grafického užívateľského rozhrania aplikácie typu desktop vr. funkcie ťahaj a pusť pre umiestňovanie jednotlivých rozvrhových akcií (lekcií) do časového rozvrhu. Vďaka farebnému zvýrazneniu a znázorneniu kolízií jednotlivých lekcií ihneď vidíte problémové časti rozvrhu.

  Filozofia ovládania aplikácie je prispôsobená jednotlivým fázam prípravy rozvrhu. V novo založenom projekte tvorby rozvrhu najskôr pripravíte všetky obmedzujúce požiadavky a hodnotiace kritériá, stlačením jediného tlačidla potom vygenerujete samotný rozvrh. Nakoniec môžete rozvrh ručne upraviť a využiť priamo v aplikácii alebo exportovať do informačného systému.

 • 3. ŠIROKÉ MOŽNOSTI PREPOJENIA

  Roger umožňuje ručné zadanie všetkých obmedzení i priameho využitia vytvoreného rozvrhu v aplikácii. Oveľa užitočnejší však bude pri prepojení na externý študijný informačný systém, ktorý zaistí zber požiadaviek a obmedzení od učiteľov a súčasne využije vytvorený rozvrh v priebehu celého akademického roku.

  V integrovanej nápovede je popísaný prenosový formát pre import vstupných obmedzení, databázy predmetov a učiteľov i existujúceho rozvrhu, rovnako ako formát pre export hotového rozvrhu. Pokiaľ naviac využívate náš produkt Univerzitný informačný systém, Roger môže automaticky spolupracovať s jeho modulom rozvrhov aj bez manipulácie s dátovými súbormi.

Výber jazyka | Slovenčina